2017. júl 07.

Határidő: 2017. július 14.

írta: Kothencz Éva
Határidő: 2017. július 14.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az 1 millió forintot meghaladó értékű,
de a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések tekintetében

tikktakk.jpg

Blogunkon korábban már beszámoltunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2017. január 1-jétől hatályos azon változásáról, mely a kis értékű beszerzések, nevezetesen az egymillió forintot elérő értékű, ugyanakkor a közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekre is előírja – az ajánlatkérők meghatározott köre számára – a versenyeztetési kötelezettséget három ajánlat bekérésével. E szerint

  • a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményei;
  • a Kormány közalapítványai;
  • azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja

kötelesek az egymillió forintot elérő beszerzéseik során bizonyos szabályokat betartani.

A kis értékű beszerzések versenyeztetésének részletes szabályait a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet – a versenyeztetési szabályokon túl – rögzíti azt is, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter az említett ajánlatkérők körében a Rendeletben foglalt előírások betartását éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi [Rendelet 5. §]

Az ajánlatkérőknek első ízben 2017. július 14-ig kell eleget tenniük a 2017. június 30-i állapotra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az ezen adatközlés alapján megvalósuló ellenőrzési tevékenység 2017. december 31-én zárul le.

Az ajánlatkérőknek a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatást kell adniuk Rendelet hatálya alá tarrozó beszerzések

  • tárgyáról,
  • nettó értékéről,
  • szerződéskötési időpontjáról,
  • az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és
  • az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása következményekkel jár: a közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Az ajánlatkérők adatszolgáltatási kötelezettségüknek erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével tehetnek eleget. A formanyomtatvány letölthető a Közbeszerzési Hatóság oldaláról is az alábbi elérési útvonalon: http://kozbeszerzes.hu/2017/6/miniszterelnokseg-kozlemenye-kozbeszerzesi-ertekhatarok-alatti-erteku-beszerzesek-ellenorzeserol_20170601

A Miniszterelnökség ellenőrzési tervéről ugyancsak a Közbeszerzési Hatóság oldalán a Miniszterelnökség közleményében olvashatnak.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis