2015. feb 11.

A költségvetési szerveknek kell-e alkalmazni a behajtási költségátalányt?

írta: Horváth Józsefné Éva
A költségvetési szerveknek kell-e alkalmazni a behajtási költségátalányt?

Olyan fontos szabályra szeretnénk felhívni a figyelmét, amellyel talán nem találkozik mindennapi munkája során - de érdemes tudnia.

Tudta-e?

A költségvetési szerveknek is kell alkalmazni a behajtási költségátalányt.

behajtasi_koltsegatalany.jpgMi is a behajtási költségátalány?
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében „Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyam alapján meghatározott forintösszeget megfizetni”.

A behajtási költségátalány jellemzője, hogy

  • annak összege a késedelembe esés napjától esedékesen külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a hitelezőt;
  • annak összege független attól, hogy a kötelezettnek milyen mértékű pénztartozás késedelmes megfizetése után kell azt megfizetnie és attól is, hogy a késedelembe esés mikor történt, illetve mekkora időtartamot jelent (egy, harminc vagy ötven napot, stb.);
  • késedelmenként, és nem számlánként – bár optimális esetben e kettő egybeesik – követelhető az adóstól; ha pedig egy szerződésben a felek részletfizetésben állapodtak meg, akkor a költségátalány annyi részlet után érvényesíthető, amennyi részlet megfizetésével az adós késedelembe esett;
  • abban az esetben is követelhető, ha a jogosultnak tételesen kimutatható behajtási költsége nem keletkezett;
  • attól is függetlenül érvényesíthető, hogy a kötelezett felróhatóan esett-e késedelembe, illetve a késedelmét kimentette-e, vagy sem;
  • a szerződésben – a késedelmes fizetést megelőzően – elengedni, kizárni nem lehet;
  • 40 eurónál magasabb összegben is érvényesen meghatározható;
  • a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető.

A feleknek nincsen lehetőségük arra, hogy szerződésükben érvényesen kizárják a behajtási költségátalány fizetését, illetve hogy azt 40 eurónál alacsonyabb összegben határozzák meg.

Szólj hozzá

jo tudni