2017. már 22.

Úgy tudjuk, hogy 2017-től módosultak az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó szabályok a közbeszerzési törvényben. Igaz ez?

írta: Dr. Kothencz Éva
Úgy tudjuk, hogy 2017-től módosultak az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó szabályok a közbeszerzési törvényben. Igaz ez?

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt., új Kbt.) 2017. január 1-jével több ponton módosult (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvényt; a továbbiakban: Módtv1.), így valóban, a kérdésben érintett témakörben is.

Lássuk, milyen szabályok vonatkoznak az alvállalkozók kifizetésére!

alvallalkozoknak_kifizetes.jpg

Az új Kbt. 2015. november 1-jén hatályba lépett szabályai az alvállalkozók kifizetésének a korábbiaktól eltérő rendjét állította fel, amikor építési beruházás és szolgáltatás-megrendelés tárgyú beszerzések esetén az alvállalkozók közvetlen kifizetéséről rendelkezett (lásd a Perfekt Blog 2016-ban erről részletesen írtunk). A bevezetett szabályok lényege röviden abban összegezhető, hogy az alapján az ajánlatkérőnek közvetlenül kellett átutalnia az ellenszolgáltatás őket megillető részét az alvállalkozóknak. A szabályok gyakorlati alkalmazása azonban számos akadályba ütközött. Az új megközelítés ugyanis az ajánlatkérő és az alvállalkozó között nem hozott létre jogviszonyt, így az ajánlatkérők oldalán problémát jelentett a kifizetés jogcíme, ugyanakkor az ÁFA szabályok szempontjából sem volt egyértelmű a helyzet, hogy csak a legfontosabbakat említsük a felmerült kérdések közül. A jogalkotó érzékelve a jogszabály e pontja kapcsán kialakult jogalkalmazói bizonytalanságot, a Kbt. módosításával olyan módon kezelte a kérdéskört, hogy hatályon kívül helyezte az alvállalkozók közvetlen kifizetésére vonatkozó előírásokat. Egyben a Kbt. 135. § (3) bekezdésébe beépítésre került, hogy építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.

A felhatalmazó rendelkezés alapján ugyancsak módosult az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Korm.rendelet), melynek új, 32/A. §-a kifizetés sajátos rendjét határozza meg az építési beruházás tárgyú közbeszerzések esetére.

A Korm. rendelet hivatkozott §-a az ún. kétlépcsős kifizetést tartalmazza. Ennek lényege, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az igazolt teljesítés alapján az ajánlattevő által benyújtott, a számlában részletezett alvállalkozói teljesítés ellenértékét utalja át először az ajánlattevőként szerződő félnek, aki e részt haladéktalanul köteles a vele szerződött alvállalkozójának átutalni (a kivételeket a Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés e) pontja tartalmazza). Ezt követően az ajánlattevőként szerződő félnek az ajánlatkérő felé igazolni kell az alvállalkozói kifizetés megtörténtét vagy a visszatartást és csak ezután jogosult az őt megillető fővállalkozói teljesítés ellenértékére vonatkozó számla benyújtására [lásd részletesen a Korm.rendelet 32/A. § (1)-(2) bekezdéseit].

Hangsúlyozzuk, hogy a kétlépcsős kifizetés szabályai kizárólag az építési beruházás tárgyú közbeszerzések esetében irányadóak.

Szólj hozzá

jo tudni