2017. nov 03.

Kizárási ok ellenőrzése a NAV-nál 2017.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kizárási ok ellenőrzése a NAV-nál 2017.

Tag, tulajdonos és vezető tisztségviselő esetében

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. § rendelkezik az adóregisztrációs eljárásról, amely a feketegazdaság visszaszorítását megcélzó jogintézmény 2012. januártól. Célja, hogy olyan személyek, akik már korábban nagy adótartozást halmoztak fel, ne vehessenek részt új társaság alapításában, vagy ne lehessenek vezető tisztségviselők új, ill. már működő társaságban.

kizarasi_ok.jpg

 A fent hivatkozott rendelkezés (2) bekezdése értelmében új társaság alapításakor:

„az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes

a) olyan, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti más adózó jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, vagy részvényese, amely

aa) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi, vagy részvényesi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt, vagy

ab) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt, vagy

ac) adószámát az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az adószám 24/A. § szerinti felfüggesztését követően, vagy a 24/B. § szerint, illetve a 24/D. § (2) bekezdésében, illetve a 24/F. § (6) bekezdésében felsorolt okból, az ott meghatározott eljárásban jogerősen törölte, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt,

b) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy

c) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

Érdemes tehát a fentiek elkerüléséhez - akár új társaság alapításáról, akár meglévő társaság változásbejegyzéséről van szó - tisztázni, hogy nincs-e kizárási ok a magánszeméllyel szemben. Ez az igazolás a NAV-tól kérhető ingyenesen a 17TADRI nyomtatványon, a magánszemély adatainak megadásával.

Az adatokat a NAV összefuttatja a nyilvántartásaiban szereplő adatokkal, és ettől függően fogja az igazolást kiállítani, vagy az igazolás kiállítását megtagadni.

Amennyiben az igazoláson kizáró feltétel szerepel, úgy – egyes esetekben - a kérelmező kimentési kérelmet terjeszthet elő az adóhivatal felé.

Amennyiben új cég alapításakor a céget a Cégbíróság bejegyezte, de adószámot a fentiek miatt a társaság nem kapott – és adószám hiányában a gazdasági tevékenységét sem kezdhette meg – a Számviteli törvény 135. § alapján beszámoló készítési kötelezettsége keletkezhet, de a NAV felé semmilyen bevallást nem kell benyújtania.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni