2018. máj 07.

Az adóhatósági ellenőrzések szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az adóhatósági ellenőrzések szabályai

Adóellenőrzés és jogkövetés

 A 2018-ban hatályba lépett Adóigazgatási rendtartás (Air.) szabályozza az adóhatósági ellenőrzések legfontosabb fajtáit, az adóellenőrzést és a jogkövetési vizsgálatot. Ezen túlmenően azonban figyelemmel kell lennünk a 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendeletre, mely az eljárások részleteit tartalmazza.

police-869216_640.jpg 

Természetesen az ellenőrzések fő célja továbbra sem változott, az ellenőrzés során az adóhatóság megvizsgálja, hogy az adóalanyok a jogszabályban előírt adókötelezettségüket mennyiben teljesítették, történt-e mulasztás, vagy keletkezett-e adóhiány.

Jelenleg két fő ellenőrzési típust nevesít a jogszabály:

Air. 89. § [Az ellenőrzés fajtái]

(1) Az adóhatóság az ellenőrzés célját

  1. a) ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező, az adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzéssel,
  2. b) egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálattal valósítja meg.

 

Ahogy a fenti rendelkezésből is látható, a fő irányvonal e tekintetben az, hogy a vizsgálat eredményez-e lezárt időszakot, vagy nem.

  • Az adóellenőrzés adónként, időszakonként, költségvetési támogatásonként történhet, utólagos ellenőrzés keretében. Az esetleges adó visszaigénylést vagy költségvetési támogatást a bevallási időszak ellenőrzéssel történt lezárásának hatályával a kiutalást megelőzően is vizsgálhatja az adóhatóság.

Az adóellenőrzések lefolytatására nyitva álló határidők tekintetében is új határidőkkel találkozhatunk. Az adóellenőrzés határideje 90 nap (ez változatlan a korábbi szabályozáshoz képest), a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezők esetében 120 nap, azonban az Air. –ben találkozhatunk egy 365 napos objektív határidővel. Ez azt jelenti, hogy az adóellenőrzés nem tarthat tovább egy évnél.

  • Újdonságként jelenik meg az ún. jogkövetési vizsgálat, amely tartalmát tekintve azonban számos - a régi Art-ban nevesített - ellenőrzési típust is elegyít, például felfedezhető benne az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálat, az adatok gyűjtését célzó ellenőrzés, vagy a gazdasági események valódiságát ellenőrző vizsgálat egyes elemei is.

A jogkövetési vizsgálat NEM keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszakot, fő célja, hogy a gazdasági események ellenőrzése minél inkább a jelenben történjen, vagyis az események, nyilvántartások egyidejű vizsgálata, ellenőrzése, nyomon követése a legfőbb szándéka az adóhatóságnak.

E tekintetben az ellenőrzés határideje is jóval rövidebb, összesen 30 napban határozta meg a jogszabály.

Az előzőekben említett Kormányrendelet a jogkövetési vizsgálat tekintetében az alábbi részletszabályokkal rendelkezik:

91. § [Jogkövetési vizsgálat]

(1) Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében a bevallási időszak lezárását megelőzően is

  1. a) ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;
  2. b) adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében;
  3. c) vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;
  4. d) adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához.

(2) Az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát jogkövetési vizsgálat keretében.

Amennyiben a jogkövetési vizsgálat során az adóhatóság hibát, hiányosságot, eltérést fedez fel, határozatban kötelezi az adózót a hibák megszüntetésére, vagy a hiányosságok pótlására, azonban lehetősége van arra is, hogy a határozatban mulasztási bírságot szabjon ki jogkövetkezményként.

Szólj hozzá