2018. dec 05.

A BREXIT hatása a vámtevékenységekre II.

írta: Gombár Gábor
A BREXIT hatása a vámtevékenységekre II.

A PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A közös uniós kereskedelempolitika keretében az EU harmadik országokra alkalmazandó preferenciális kereskedelmi rendelkezéseket határozott meg, melyek részét képezik a szabadkereskedelmi megállapodások és az általános preferenciarendszer (GSP).

Az EU-ból kivitt áruk az Unióval kötött szabadkereskedelmi megállapodásban részes partnerországban akkor részesülhetnek preferenciális tarifális elbánásban, ha preferenciális uniós származásúak, vagyis teljes egészében az Unióban létrejött vagy előállított árukról van szó, illetőleg olyan árukról, amelyeket az EU-ban állítottak elő teljes egészében vagy részben olyan anyagokból, amelyek megmunkálása vagy feldolgozása bizonyos követelmények (termékspecifikus szabályok) betartásával történt.

brexit-2123573_1280.jpg

Az Unió preferenciális kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országokból az EU-ba behozott áruk akkor részesülnek preferenciális tarifális elbánásban, ha megfelelnek a preferenciális származási szabályoknak. Az uniós preferenciális kereskedelmi rendelkezések hatálya alá tartozó harmadik országban előállított áruk preferenciális származásának meghatározása céljából az EU-ból származó, a szóban forgó árukba beépített inputok (anyagok és egyes rendelkezések esetében feldolgozási műveletek) az adott harmadik országból származónak minősülnek (származási kumuláció). A preferenciális származás meghatározásának szabályai és eljárásai a megfelelő preferenciális kereskedelmi rendelkezések részét képezik, és az adott rendelkezésektől függően eltérőek lehetnek. A preferenciális származás meghatározása szempontjából az EU-t egyetlen területnek kell tekinteni, azonban csak akkor alkalmazandók, ha az EU és az Egyesült Királyság a kilépés időpontját megelőzően aláírja és megerősíti a megállapodást. Amennyiben a kilépésről rendelkező  megállapodás keretében átmeneti rendelkezések kerülnek elfogadásra, az Unió értesíteni fogja az általa vagy a nevében eljáró tagállamok által, illetőleg az Unió és tagállamai által együttesen kötött nemzetközi megállapodások (többek között a preferenciális tarifális elbánásról rendelkező megállapodások) részes feleit arról, hogy az átmeneti időszakban az említett rendelkezésekkel összefüggésben az Egyesült Királyságot uniós tagállamként kell kezelni.  Következésképpen jelenleg az Egyesült Királyság-beli inputok (anyagok és feldolgozási műveletek) az áruk preferenciális uniós származásának meghatározásakor „EU-s tartalomnak” számítanak. Az áru származását vagy kormányzati hatóságok igazolják (származási bizonyítvány kiadásával), vagy (előzetes engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel alapján) maguk az exportőrök a kereskedelmi okmányon tett származásmegjelölő nyilatkozat révén. Az exportáló fél az importáló fél kérésére megerősítheti az áruk származását. A beszállító a származási előírások betartásának igazolásához olyan alátámasztó okmányokkal (például beszállítói nyilatkozattal) látja el az exportőrt, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamatok és az anyagszállítmányok Unión belüli nyomonkövethetőségét a végtermék kiviteléig.

 AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSÉVEL JÁRÓ KÖVETKEZMÉNYEK A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, amelyre nem alkalmazandók többé az EU harmadik országokra vonatkozó preferenciális kereskedelmi rendelkezései. Az egyesült királyságbeli inputok (anyagok és feldolgozási műveletek) a preferenciális kereskedelmi rendelkezések értelmében nem származónak minősülnek a szóban forgó inputokat tartalmazó áruk preferenciális származásának meghatározása során. Ennek megfelelően:

  • Az Unióból kivitt áruk esetében: A kilépés időpontjától kezdődően az uniós szabadkereskedelmi megállapodásban részes partnerország kiindulhat abból, hogy a kilépés időpontját megelőzően preferenciális uniós származású áruk az adott harmadik országba történő behozataluk időpontjában már nem minősülnek annak, mivel az egyesült királyságbeli input nem tekinthető EU-s tartalomnak. A kilépés időpontjától kezdődően a preferenciális elbánásban részesülő harmadik országba kivitt áruk származásának megerősítésekor előfordulhat, hogy az EU-27 exportőreinek a szóban forgó harmadik ország kérésére bizonyítaniuk kell az áruk uniós származását, tekintettel arra, hogy az egyesült királyságbeli inputok már nem számítanak EU-s tartalomnak.
  • Az Unióba behozott áruk esetében: Az EU preferenciális kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országokban létrejött vagy előállított, és az EU-ba a kilépés időpontjától kezdődően behozott árukba beépített egyesült királyságbeli inputok – különösen az uniós származási kumuláció szempontjából – nem származónak minősülnek. A kilépés időpontjától kezdődően az EU-ba behozott áruk származásának megerősítésekor előfordulhat, hogy a harmadik országbeli exportőröknek bizonyítaniuk kell a behozott áruk preferenciális uniós származását. E célból az uniós exportőrök és gyártók az Unióban rendelkezésükre álló külön számviteli rendszereket, nyilvántartásokat és alátámasztó okmányokat használnak.
  • Az Unióból kivitt áruk esetében: Az ismertetett következményekre tekintettel az EU 27 tagállamának azon exportőrei és gyártói számára, amelyek a kilépés időpontját követően preferenciális tarifális elbánást szándékoznak igénybe venni valamely uniós szabadkereskedelmi megállapodásban részes partnerországban, javasoljuk, hogy: − áruik preferenciális uniós származásának meghatározásakor kezeljék az egyesült királyságbeli inputokat nem származóként, valamint − tegyék meg a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy egy utólagos megerősítés során az egyesült királyságbeli input „EU-s tartalomként” való figyelembevétele nélkül is bizonyítani tudják áruik preferenciális uniós származását.
Szólj hozzá

szosszenet jo tudni