2019. júl 03.

Ajánlatunkban nem jelöltünk meg alvállalkozókat...

írta: Dr. Kothencz Éva
Ajánlatunkban nem jelöltünk meg alvállalkozókat...

A szerződés teljesítése során azonban felmerült az alvállalkozói közreműködés szükségessége.

Van rá lehetőségünk?

alvallalkozok_bejelentese.jpg

Kérdésük megválaszolásához mindenek előtt a közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) alábbi két rendelkezését kell közelebbről megvizsgálni. A Kbt. 66.-67. §-ai tartalmazzák az ajánlat összeállítására vonatkozó alapvető előírásokat, míg a 138. § rögzíti a szerződés teljesítésében közreműködőkre vonatkozó szabályokat.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

  1. a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
  2. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Látható, hogy az alvállalkozók ajánlatban történő megjelölése nem kötelező. Egyrészt függ az ajánlatkérő előírásától – megjegyzendő, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kiírók élnek a 66. § (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel – másfelől pedig attól a körülménytől is, hogy az ajánlattevő az ajánlat összeállításának pillanatában döntött-e már arról, hogy kikkel fog/tud együttműködni abban az esetben, ha a szerződés teljesítését elnyeri.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése éppen ebből a megfontolásból – főszabály szerint – nem korlátozza a nyertes ajánlattevő jogát, hogy döntsön a teljesítés során alvállalkozók bevonásáról. Az alvállalkozók szerződés időszaka alatti bevonása azonban bejelentéshez kötött. Eszerint a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötésekor, illetve a későbbi időpontban bevont alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen az ajánlatkérőnek bejelenteni valamennyi, a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozóját. Amennyiben a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, vagy csatolnia kell az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A teljesség érdekében megjegyezzük, a főszabály alóli egyetlen kivétel, ha az eljárásban az ajánlatkérő élt a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel. E szabály ugyanis lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat az ajánlattevőnek vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie.

Összegezve a fentieket, egyben kérdésükre válaszolva: közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatuk tehát nem akadálya annak, hogy a teljesítés során alvállalkozót vonjanak be. Ennek feltétele az ajánlatkérő felé történő bejelentés megtétele a részletezettek szerint.

 

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen közbeszerzési referens képzésre.

perfekt_szakkonyvkatalogus_2019_ii.png

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes