2021. sze 20.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

írta: Dr. Sztanó Imre
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

2020. december 11-én került kihirdetésre a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről  szóló 2020. évi CXXXV. törvény, mely 2021. március 1-jén lépett hatályba. A törvényi rendelkezések végrehajtásához kapcsolódik a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről. Ezt követően a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2021. március 1. napján hatályát vesztette. Az előzőekből következik, a munkaügyi ellenőrzések helyébe a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés lépett.
discussing-business-plan_1098-15918.jpg

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság eljárásában ügyfél az a foglalkoztató, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, vagy akivel szemben hatósági eljárást indítottak, továbbá az a Magyarországon letelepedett vagy külföldi munkáltató, aki közösségi jogszabályon alapuló adatszolgáltatásra kötelezett. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját hatósági ellenőrzését nem kérheti.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság valamennyi foglalkoztatási helyszínen külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni ellenőrzést tarthat. A hatóság ellenőrzése és eljárása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályain túl jogosult

  • az ellenőrzés helyszínén található biztonsági berendezések által rögzített felvételek és a foglalkoztatás területére való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, valamint azokról másolat készítésére,
  • az ellenőrzéssel érintett személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására, valamint
  • e személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, továbbá e személyek tanúként történő meghallgatására.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

  • további foglalkoztatás megtiltása,
  • munkaügyi bírság.

A hatóság munkaügyi bírságot alkalmazhat, ha a hatáskörét érintő jogszabálysértést tár fel, és törvény vagy kormányrendelet szerint egyéb szankció nem alkalmazható. 

Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő magatartásnak a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tudomására jutásától számított egy év eltelt. Ezen elévülési szabálytól eltérő és az elkövetéstől számított három év elteltével is alkalmazható közigazgatási szankció, ha

  • a három évnél korábban megkezdett jogszabálysértés a hatósági ellenőrzés megkezdésekor folyamatosan fennáll, vagy
  • a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság vagy a felügyeleti szerv a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását, és kötelezi a foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére. Ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását - az általános teljes napi munkaidő figyelembevételével - a szabályszegés megkezdésétől visszamenőleg számított harmincadik naptól állapítja meg, kivéve, ha a hatósági eljárás során megállapítható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás a harminc napot meghaladta.

Be nem jelentett foglalkoztatás esetén az egy hónapnál rövidebb időtartamú jogsértést azzal szünteti meg, hogy a szabályszegés kezdetétől számított egy hónapra visszamenőleg eső dátumot tekinti a  jogviszony kezdetének és ettől az  időponttól kezdve állapítja meg a  jogviszony fennállását és kötelezi a  foglalkoztatót – az  általános teljes napi munkaidő figyelembevételével – a  bejelentés teljesítésére. A megállapított jogviszony miatti bejelentést mindig a  teljes napi munkaidő figyelembevételével kell megtenni.

Természetesen a hosszabb időtartamú bejelentés nélküli foglalkoztatás jogviszony fennállásának megállapítása és bejelentésre kötelezés változatlanul a ténylegesen bizonyított időtartamra teljesül.

A  hatóság a  be nem jelentett jogviszonyt minősítheti és ez alapján megállapítja annak időtartamát, a folyamatosan fennálló jogviszony esetében a jogviszony létrejöttéig visszamenőlegesen. A  huzamosabb ideig az  adott munkáltatónál foglalkoztatott (vagy nyugdíjasként tovább foglalkoztatott) munkavállaló jogviszonya rendezettségének megállapításához szükséges a  hosszabb, 50 éves adatkezelési idő. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a nyilvántartott adatokat a részére történt átadástól számított ötven év elteltével törli a nyilvántartásból.

 

Szólj hozzá