2022. feb 07.

A távmunkavégzés új szabályai

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A távmunkavégzés új szabályai

Piaci elemzések szerint a távmunka iránti igény a járványhelyzet enyhülése ellenére továbbra is jelentősen meg fogja haladni a járvány előtti időszakban tapasztaltat. Újabb járványhullám nélkül a szellemi foglalkozásúak körében 2020. májusában a munkavállalók több mint 35%-a végzett állandó vagy alkalmi jelleggel távmunkát, de hasonlóak voltak a 2021 tavaszi adatok is.)[1]

pexels-photo-3987034.jpeg

A távmunka és annak korszerű szabályozása iránti elvárások tükröződnek az év végi jogszabálydömping során az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt. (A terjedelmes „salátatörvény” a Magyar Közlöny 2021. évi 231. számában vagy elektronikus úton hozzáférhető.

 

Előzetesen hangsúlyoznunk kell, hogy a következőkben ismertetett távmunkavégzési szabályok – mind az Mt-t, mind az Mvt-t érintően - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet elmúltával lépnek hatályba, ennek pontos időpontját miniszterelnöki határozat fogja rögzíteni.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 87, alcíme helyébe új rendelkezések lépnek.

 1. Módosul, jelentősen kibővül a távmunkavégzés fogalma is. Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

A jelenleg még hatályos régi szabályozás szerint távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.

 

A távmunkának nem feltétele a jövőben, hogy a munkát számítástechnikai eszközökkel végezzék.


 1. Változatlanul irányadó az a rendelkezés, hogy, a munkaszerződésben vagy annak módosításában kifejezetten meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

 2. A távmunkavégzésre a következő szabályokat kell alkalmazni:
 3. a) A munkáltató utasítási joga – a felek eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Ez a szabály jelenleg is. irányadó.

 4. b) Új rendelkezés, hogy fő szabályként a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról, számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja. Ebben az esetben is lehetséges e rendelkezéstől eltérni a felek egyetértésével.

A jelenlegi szabályozás szerint, eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.


 1. c) Fontos, új szabály, hogy a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, amennyiben ebben a kérdésben a felek másként nem állapodnak meg.

 2. d) Változatlan szabály, hogy eltérő megállapodás hiányában a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot

 3. e) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak továbbra is minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
 4. e) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet. Ilyen korlátozást a jelenlegi Mt. 87. cím is tartalmaz.

 

 1. A távmunka fogalmának bővülésével némileg változnak – ugyancsak a veszélyhelyzet elmúltával, miniszterelnöki határozattal megállapított időpontban – a távmunkára vonatkozó munkavédelmi szabályok (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, Mvt. újabb módosításával)

A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés alapján győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról.

 

A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.


A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi
tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről.


Számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén

 

 1. a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,

 2. b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg,

 3. c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak
távmunkavégzés helyéről. Mivel ilyen távmunkát igen széles körben lehet a jövőben végezni, az esetekben jelentős munkabiztonsági kockázatok merülhetnek fel, ezért a számítástechnikai eszközzel végezhető távmunkához képest szigorúbb előírásoknak kell megfelelni.

 

Ilyen távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen
megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem  változtathatja meg a munkakörülményeket.

A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk
vonatkozó rendelkezéseket.

A munkáltató vagy megbízottja kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása,
valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant
használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja.

 A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

 

 

[1] https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/kereskedelmiingatlan-piaci-jelentes

 

Szólj hozzá