2022. jún 20.

Előremutató célkitűzés: az egyajánlatos eljárások számának csökkentése a közbeszerzésekben

írta: Dr. Kothencz Éva
Előremutató célkitűzés: az egyajánlatos eljárások számának csökkentése a közbeszerzésekben

A közbeszerzések és a közbeszerzési piac eredményességének egyik fontos ismérve a verseny szintje. Ennek meghatározó fokmérője, hogy egy eljárásban hány ajánlatot nyújtanak be az érdekelt gazdálkodó szervezetek, konkrétan hány ajánlattevő vesz részt a kiírásban.

discussing-business-plan_1098-15918.jpg

Magyarországon az Európai Bizottság által közzétett Egységes Piaci Eredménytábla[1] alapján az ún, egyajánlatos eljárások aránya az uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések tekintetében az elmúlt években 40% körül alakult, amely európai uniós összevetésben magasnak számít. Magyarország a verseny fokozását célzó intézkedéscsomag részeként fogadta el az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet[2] (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A 2022. március 15-én hatályba lépett Korm.rendelet célja az egy ajánlattevő részvételével zajló eljárások számának csökkentése, melynek érdekében többféle ajánlatkérői kötelezettséget is előirányoz. A bevezetett intézkedéseket az alábbiakban vázoljuk.

Az előzetes piaci konzultáció (a továbbiakban: EPK) intézményét a 2014-es uniós közbeszerzési irányelvek[3] átültetésével honosította meg a hazai jogalkotó. A közbeszerzési eljárás előkészítése körében elhelyezett szabály a közbeszerzési eljárás előkészítésének egyik lehetséges módja, melynek keretében az ajánlatkérő egyfelől informálódhat a beszerezni kívánt termékről, miközben párbeszédet folytat piaci szereplőkkel, független szakemberekkel, másfelől a gazdasági szereplők előzetes tájékoztatását szolgálja[4]. Az EPK alkalmazása a Kbt. szabályai alapján jóllehet az ajánlatkérő döntésén múlik, a fentiekben hivatkozott Korm. rendelet meghatározott ajánlatkérői kör számára, meghatározott feltételek esetén kötelezővé teszi az EPK-t. Így például kötelező az EPK alkalmazása a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság ajánlatkérő tekintetében a Korm. rendeletben meghatározott mértékben érintett egyajánlatos eljárások esetében. Az előírás kizárólag az uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt és meghívásos eljárások esetén kötelező, feltéve, hogy az ajánlatkérő az eljárásában nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet[5]. Másként fogalmazva, kiváltható a kötelező EPK, ha az ajánlatkérő előírja a 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet. Előzőeken túl kötelező az előzetes piaci konzultáció valamennyi ajánlatkérő számára a közbeszerzésekért felelős miniszter által előzetesen közzétett beszerzési tárgyak esetén. Az érintett beszerzési tárgyakat tartalmazó miniszteri tájékoztató[6] elérhető az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) felületén.[7]

 

Az intézkedés lényege, hogy az érintett ajánlatkérők kizárólag az EPK lefolytatását követően jogosultak az eljárás megindítására. Az EPK keretében az ajánlatkérő minimálisan köteles a közbeszerzés tárgyát, a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet vagy
a főbb szerződéses feltételeket az EKR-ben közzétenni és az előzetes véleményezésükre lehetőséget biztosítani.

A Korm. rendelet másik fajsúlyos intézkedése az intézkedése terv készítésének kötelezettsége az egyajánlatos eljárásokkal érintett ajánlatkérők körében.[8] A közbeszerzésekért felelős miniszter az intézkedési terv közzétételére kötelezett
ajánlatkérőket - megjelölve az egyajánlatos közbeszerzések arányát és a lefolytatott
közbeszerzések darabszámát - legkésőbb az adott év január 31. napjáig
írásban értesíti.

 

 

 

 

[1] Elérhető itt: : https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en

[2] Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 37. számában, 2022. február 28-án.

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérő beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

[4] Lásd Kbt. 28. § (4) bek.

[5] 75. § (2) e): Eredménytelen az eljárás, ha (…) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést

[6] lásd: Tájékoztató a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja által érintett beszerzési tárgyak köréről

[7] https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797698749784 (letöltés ideje: 2022. 06. 07.)

[8] Lásd a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-át.

Szólj hozzá