2023. feb 28.

Mikrogazdálkodói Beszámoló 3. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Mikrogazdálkodói Beszámoló  3. rész

Részben már áttekintettük a mikrogazdálkodói beszámoló összeállításának speciális szabályait. Most először az eszközök értékcsökkenése, majd értékvesztése elszámolásának sajátosságait foglaljuk össze.mikrogazdalkodoi_beszamolo_3_resz_dr_sztano_imre_20230224.jpg

A bruttó érték alapján számított, lineáris, időarányos módszerrel elszámolt, valamint a használatbavételkor egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenéstől eltérő módszerű terv szerinti értékcsökkenés nem alkalmazható. Az értékcsökkenést tehát csak lineáris időarányos módszerrel, maradványérték figyelembevétele nélkül, a társasági adótörvény szerinti kulcsokkal lehet elszámolni. Az immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál hasznos élettartamként 3 évet kell alkalmazni, kivéve ha szerződés vagy más dokumentum alapján ettől eltérő hasznosítási idő bizonyítható. Ebben az esetben a szerződés, vagy más dokumentum által alátámasztott időtartamot kell alkalmazni.

A kis értékű eszközök értékcsökkenését (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszköz esetében) egy összegben kell elszámolni. A mikrogazdálkodó a kis értékű eszközök egyösszegű leírása során 200 ezer forintnál kisebb értékhatárt is választhat. Ebben az esetben azonos értékhatárt kell alkalmazni minden kis értékű eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során. A választott értékhatárt a mérlegben megjelenő információk között szerepeltetni kell. Fontos szabály az is, hogy az alacsonyabb értékhatár választása esetén csak három mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után lehet eltérni.

Terven felüli értékcsökkenésként kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha

  • az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) üzleti év végi értékelésekor, az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke, vagy
  • káresemény következtében az eszköz káreseményt követő piaci értéke legalább 30 százalékkal a könyv szerinti érték alá csökken.

Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn, akkor a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni. Nem kell a terven felüli értékcsökkenés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.

Értékvesztést kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és az értékpapírok üzleti év végi értékelésekor, ha az eszköz piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke. Értékvesztést kell (kötelező) elszámolni a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, valamint a behajthatatlanná nem minősített, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában

  • több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának összegében,
  • több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának összegében,
  • több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának összegében.

A 200 000 Ft-ot meg nem haladó – de már 180 napja lejárt – követelést behajthatatlan követelésként leírhatja az eredmény terhére a mikrogazdálkodó.

Az értékvesztés elszámolását követő években - az üzleti év végi értékeléskor - az elszámolt értékvesztést vissza kell írni, ha az értékvesztés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn. Nem kell az értékvesztés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásnál nincs év végi devizás átértékelés! Nincs lehetőség a devizakötelezettségek nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolására sem.

A betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során nem kötelező alkalmazni a terven felüli értékcsökkenéssel, az értékvesztéssel és ezek visszaírásával, illetve a céltartalékképzéssel kapcsolatos szabályokat. Ez azt is jelenti, hogy az érintett mikrogazdálkodók alkalmazhatják e szabályokat. Az alkalmazással kapcsolatos döntést a mérleghez kapcsolódó információk között szerepeltetni kell és a döntés csak három mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után változtatható meg.

Szólj hozzá