2015. nov 25.

Az evát választó új adózók bejelentkezése, régi adózók kijelentkezése

írta: Horváth Józsefné Éva
Az evát választó új adózók bejelentkezése, régi adózók kijelentkezése

Az Eva tv. hatálya alá a feltételeknek megfelelő új adózók az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be az erre rendszeresített külön nyomtatványon. A bejelentését az adózó december 20-áig minden kötelezettség nélkül írásban visszavonhatja.A bejelentkezési határidő jogvesztő, így a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem elő-terjesztésének nincs helye.

Ugyanakkor a bejelentés visszavonására december 20-át követően már nincs lehetősége, éppen úgy, mint arra sem, hogy a bejelentését az említett időpont után tegye meg.

A bejelentés akkor tehető meg, ha az adózó már a bejelentés időpontjában megfelel az adó-alanyiság választásának és az adóalanyiság évére vonatkozó valamennyi feltételnek, valamint nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása. E tényekről a bejelentkezés alkalmával az arra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozni kell.

Ki lehet az eva alanya:
- akinek/amelynek az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított, az Áfa tv. előírásainak megfelelően áthárított általános forgalmi adóval növelt bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg;
- egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte a tevékenységét, azzal, hogy a folyamatos tevékenység végzésére és a bevétel elérésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra, aki a tevékenységét vagy szolgálatát szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben17 meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben18 meghatározott gyermekgondozási díjban részesül;
- a jogi személy és az egyéni cég nem alakult át (ideértve a kiválást és a beolvadást is), valamint a jogi személyben, az egyéni cégben (az öröklést kivéve) új tag (új tagok együttesen) nem szerzett (szereztek) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést;
- az adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását;

A már az Eva tv. hatálya alá tartozó adóalany nem köteles minden évben bejelentést tenni, ha továbbra is az eva szerint kíván adózni, ilyen esetben az állami adóhatóság az adóalanyt továbbra is adóalanyként tartja nyilván.
Amennyiben az adóalany a következő adóévben már nem kíván az eva szerint adózni, akkor ezt december 20-áig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be az állami adó-hatóságnak, azonban az említett időpontig a bejelentését írásban visszavonhatja.
Az adóalany köteles a bejelentést megtenni, ha december 20-án nem felel meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van.

Szólj hozzá

fontos es aktualis