2016. máj 14.

Társasági adóbevallás az év közben alakulók esetében

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Társasági adóbevallás az év közben alakulók esetében

konyveles.jpgAz általános szabály szerint a Tao. tv. hatálya alá tartozó egyszeres vagy kettős könyvvitelt vezető adózóknak (ide értve a nonprofit szervezeteket is) az Art. 1. számú melléklete I./B.) 2./e) pontja alapján 2016. május 31-éig, illetve az Art. 6. számú melléklet 1. pontja alapján megállapított adókötelezettségéről a kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak a jelen 1529. számú bevallást az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk – egy példányban – az illetékes állami adó- és vámhatósághoz.

Működő adózók esetében a főlap, borítólap C) blokkjának kitöltése nem okoz gondot, hiszen a bevallási időszak általános esetben 2015. 01. 01. naptól - 2015. 12. 31. napig tart.
Azonban ettől eltérő lehet, - eltérő kezdő időpontként jelölendő, (így rövidebb lehet az üzleti év) – a gazdálkodó szervezet év közbeni alakulása esetén.

Nézzük ezen eset különös szabályait:

A társasági adóbevallásokon a bevallási időszak kezdete az évközi kezdőknél az alapító okirat kelte, nem pedig az adószám kiadás napja.

Előtársaság:
Előtársaság
 időszakának nevezzük a cégalapítástól a cégbírósági bejegyzésig eltelt időt. A cégalapítás napja az, amikor a tulajdonosok ellenjegyzett létesítő okiratot készítenek a cégalapítási szándékukról, és a cégbírósági bejegyzés teszi mindezt érvényessé.

1) A Szt. és az Art. is különleges szabályokat (soron kívüli bevallási kötelezettséget) kapcsol az előtársasági időszakhoz
2) Az előtársasági időszak a gazdasági társaság létesítő okiratának közjegyzői okiratba foglalásától, vagy annak ügyvédi ellenjegyzése napjától kezdődik
3) Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat
4) Az előtársasági időszak a cégjegyzékbe történő bejegyzés napjáig, vagy elutasítás esetén annak jogerőssé válása napjáig tart (új Ptk 3:101§)
5) Az Szt. szerint fő szabályként az előtársasági időszak önálló üzleti évnek minősül, beszámoló készítési kötelezettséggel (Szt. 11.§ (5)) -> XX29EUD bevallás határideje megegyezik a beszámoló készítés határidejével

A borítólap D) mezőben x-szel kell jelölni, hogy a bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz.

Az előtársasági időszakról külön bevallást (1529EUD) csak akkor kell benyújtani, ha a bejegyzés az adószám kiadás évében nem történik meg. Ebben az esetben a 1529-es bevallás kezdeti dátuma a bejegyzést követő nap és ekkor nem kell az előtársasági x-et jelölni.

 

Szólj hozzá

fontos es aktualis