2018. már 12.

Társasági tagok, vezető tisztségviselők járulékfizetési kötelezettsége 2018

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Társasági tagok, vezető tisztségviselők járulékfizetési kötelezettsége 2018

1. A társaság természetes személy tagja a járulékfizetés szempontjából társas vállalkozónak minősül:*

 • ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik és
 • a közreműködés a tagsági jogviszonyon (nem megbízási vagy munkaviszonyon) alapul;
 • speciális szabályok vonatkoznak a bt, kkt, kft. ügyvezetését/üzletvezetését nem munkaviszony (hanem jellemzően megbízási jogviszony) alapján ellátó tagokra (1997. évi LXXX. törvény /Tbj/.4.§ d) 5. pont), akik szintén társas vállalkozónak minősülnek, de a minimálbér 30%-át el nem érő havi (annak 30-ad részét el nem érő napi) jövedelemnél nem minősülnek biztosítottnak.

2. A társas vállalkozó lehet

 • főfoglalkozású
 • többes jogviszonyú (pl. heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, tanuló, hallgató).
 • kiegészítő tevékenységet végző (saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő).

tarsasagi_tagok_jarulekai.jpg

3. Biztosítási kötelezettség keletkezése, megszűnése

 • a tényleges személyes közreműködés kezdetének napjától az ilyen tevékenység megszűnésének napjáig terjed
 • ha ez nem határozható meg, a társasági szerződésben meghatározott időponttól
 • A vezető tisztségviselő tag esetében a vezető tisztségviselői jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig tart (a változást a T1041 nyomtatványon kell bejelenteni, az az alkalmazás minőségének megfelelő kód kiválasztásával).
 • Munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesítő társasági tag esetében az ilyen jogviszonyokra vonatkozó általános szabályok szerint.
 • Bejelentési kötelezettség legkésőbb a keletkezés utáni napon, illetve a megszűnést követő 8 napon belül.
 • Nyilvántartási kötelezettség terheli a társaságot (személyenkénti mulasztási bírsággal terhelt).

4. Járulékterhek

 • a biztosítottat terhelő egyéni járulékok

>> 10%-os nyugdíjjárulék (főfoglalkozású társas vállalkozónál legalább a minimálbér – havi 138 000,- Ft, ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igényel, a garantált bérmiminum, havi 180 500 Ft után)

>> 4% természetbeni, 3% pénzbeli egészségügyi járulék, (néhány kivétellel) 1,5% munkaerőpiaci járulék (főfoglalkozású társas vállalkozónál legalább a minimálbér másfélszerese után)

>> Főbb szabályok: A havi járulékterhet nem göngyölítetten kell számolni. A fenti járulékalapba nem számít bele pl. a táppénz, CSED, GYED, GYES ideje. A társaság köteles megelőlegezni az előzőek szerinti járulékfizetési alsó határ utáni járulékot. Több társaságban tag, ügyvezető január 31-ig választhatja, hogy melyik társaságban kívánja. Többes jogviszonyú biztosított esetén a tényleges kifizetés alapján kell járulékot fizetni. Katás, többes jogviszonyúnak nem minősülő társas vállalkozó a főfoglalkozású társas vállalkozókra irányadó szabályok szerint fizet járulékot (kisadózóként viszont nem minősül főállásúnak, így biztosítottnak!) A kiegészítő tevékenységet folytató nem minősül biztosítottnak. A járulékbevallás: a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig az 1808-as bevalláson.

>> Egészségügyi hozzájárulás:

Alapja: osztalékból, vállalkozásból kivont jövedelem vagy árfolyamnyereségből származó jövedelem.
Mértéke: 14%, amíg a nyugdíjjárulék, 4+3% egészségügyi járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, Eho.törvény szerinti 14%-os eü-hozzájárulás együttesen nem éri el az évi 450 000,- Ft-ot.

 • a kifizető társaságot terhelő járulékterhek:

>> Egészségügyi szolgáltatási járulék

A kiegészítő tevékenységet folytató tag vagy ügyvezető után havi 7320 Ft (napi 244 Ft, de itt is vannak kivételek, pl. ha a biztosított keresőképtelen vagy heti 36 órát elérő időtartamban foglalkoztatott (a katás kiegészítő tevékenységet folytatóra ez nem vonatkozik)

>> Szociális hozzájárulási adó (a kiegészítő tevékenységet folytatók kivételével)

Az adóalap: szja-szerinti adóalap+érdekképviseleti tagdíj, de legalább a minimálbér 112,5%-a (abban az esetben is, ha a jövedelmet a társas vállalkozó nem veszi fel). Kivétel ebben az esetben is pl. keresőképtelenség, a CSED, GYES, GYED stb. időszaka, a legalább heti 36 órát elérő foglalkoztatás, a tanulmányok folytatása. Csak egy társaság esetén kell figyelembe venni a kötelező minimális adóalapot. A heti 36 órát elérő foglalkoztatásnál a tényleges járulékalap után kell fizetni. (A katás társas vállalkozókra ezek a rendelkezések sem alkalmazhatók.)

Az adó mértéke: az adóalap 19,5%-a

 

* Készült a Tbj. és a NAV 12. számú információs füzete alapján

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes