2018. júl 11.

Fő-és mellékszolgáltatások viszonya az áfa-ban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fő-és mellékszolgáltatások viszonya az áfa-ban

Gyakorló könyvelők gyakran szembesülnek a címben jelzett kérdéssel, vagyis több esetben felmerül e téma azon ügyletek vonatkozásában, ahol a szolgáltatás nyújtása vagy termék értékesítése nem önállóan valósul meg.

fo_es_mellekszolg.jpg

Az Áfa törvény 70. §-a eképp rendelkezik:

70 § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak:

a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót;

b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul.

 

A fenti rendelkezés alapján tehát megállapítható, hogy az ügylet alapjellege a meghatározó, még abban az esetben is, ha azok külön szerződésen alapulnak. Ennek megfelelően tehát a főszolgáltatás adókulcsával adózik a mellékszolgáltatás is, hiszen a főügylet határozza meg az egész tevékenység adómértékét.

A járulékos költség abban az esetben „járulékos”, ha ugyanazon adóalany nyújtja, mint a főszolgáltatást, illetve semmi kizárást nem találunk arra vonatkozólag, hogy az adóalany által közvetített szolgáltatásként továbbnyújtott szolgáltatást is lehessen melléktevékenységként (mellékszolgáltatásként) kezelni.

Nézzük konkrét példán keresztül, amely – úgy gondolom – a mindennapi tevékenységünkben gyakran előfordul. Amennyiben az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi számlákat továbbszámlázzuk a bérlő felé, akkor az ügylet beleillik a fent említett 70. §-ba, hiszen a közüzemi költségek teljes egészében megfelelnek a járulékos költség fogalmának, és mint ilyen osztja a főszolgáltatás (bérbeadás) áfabeli sorsát.  Ugyanis ezen közüzemi szolgáltatások önállóan nem létezhetnek, ez szorosan a bérbeadói tevékenységhez illeszkedik, magához a bérbeadáshoz kapcsolódik.

Természetesen nem csak az áfa mértékének jellegét veszi fel a mellékszolgáltatás, de igazodik az elszámolási időszak tekintetében is a főszolgáltatáshoz (bérbeadás), hiszen amennyiben a bérbeadó az adott időszakhoz kapcsolódó közüzemi díjat továbbszámlázza, akkor a közüzemi költség felveszi a bérlet (mint főszolgáltatás) elszámolási időszakát is.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni