2021. jún 28.

A számviteli törvény 2022. évi változásai - II. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli törvény 2022. évi változásai - II. rész

 woman-working-desk-while-holding-tablet_23-2148434681.jpgAz Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. (2021. évi LXIX. törvény) A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 106. számában. A törvény X. fejezete tartalmazza a számvitelt és könyvvizsgálatot érintő változásokat. A következőkben áttekintjük a számviteli törvény módosításait:

2000. évi C. törvény

A módosítás

73. §

(1) bekezdése, (2) bekezdés a)–c) pontja, valamint (3) bekezdése módosul:

„(1)  Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában számviteli bizonylatban- a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - adott engedmény összegét.

(2) Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:

a) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában  számviteli bizonylatban rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);

c) a - teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott - vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában   számviteli bizonylatban rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik);”

„(3)   Az értékesítés nettó árbevételét növelő tételként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag felszámított felár, az eladási árat növelő korrekciók helyesbítő számlában, nyugtában számviteli bizonylatban rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik).”

73.§

(2)  bekezdés d) és e)  pontja módosul:

„(2) Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:

d)   az értékesített és később visszavett, a két időpont között használt - a 72. § (3) bekezdése szerinti - termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb eredeti eladási árát, a helyesbítő, illetve stornó számlában, nyugtában számviteli bizonylatban rögzített, a szerződés szerinti feltételek teljesülésének későbbi meghiúsulása miatt az eredeti ellenértéknek részben vagy teljesen visszatérített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a visszavétel időpontjára vonatkozik);

e)   a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez kapcsolódó visszáru, valamint az értékesített és később visszavett betétdíjas göngyöleg helyesbítő, illetve stornó számlában, nyugtában számviteli bizonylatban rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a visszaszállítás, a visszavétel időpontjára vonatkozik).”

151.  §

(1)  bekezdés a)  pontjában hatályát veszti:

„(1) A vállalkozó a 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével

a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes  könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy”

156.§

Kiegészül (5) bekezdése a következő o) ponttal:

A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:

 „o) a  könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek a  2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak.”

158. §

Kiegészül (8) bekezdéssel:

„(8) A  könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság az  éves beszámolóra, az  egyszerűsített  éves beszámolóra, az  összevont (konszolidált)  éves beszámolóra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés visszavonására kötelezheti a  könyvvizsgálói jelentés kibocsátóját, ha az  a  független könyvvizsgálói jelentés kibocsátására nem volt jogosult, illetve ha a független könyvvizsgálói jelentést nem jogszerűen bocsátotta ki.”

175. §

Kiegészül (3) bekezdéssel:

„(3) E  törvény a  2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018.  december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

177.§

Kiegészül (83) és (84) bekezdéssel:

„(83) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2021.  évi LXIX.  törvénnyel megállapított 25.  § (7)  bekezdés a) és c)  pontját, 32.  § (9)  bekezdését, 33.  § (7)  bekezdését, 44.  § (8)  bekezdését, 47.  § (2)  bekezdés e) pontját, (3) és (9) bekezdését, 50. § (6) bekezdését, 73. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a)–e) pontját, (3) bekezdését, valamint 156.  § (5)  bekezdés o)  pontját először a  2022.  évben induló üzleti  évről készített beszámolóra kell alkalmazni. (84) E  törvénynek az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2021.  évi LXIX.  törvénnyel megállapított 25.  § (7)  bekezdés a) és c)  pontját, 32.  § (9)  bekezdését, 33.  § (7)  bekezdését, 44.  § (8)  bekezdését, 47.  § (2)  bekezdés e) pontját, (3) és (9) bekezdését, 50. § (6) bekezdését, 73. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a)–e) pontját, (3) bekezdését, valamint 156. § (5) bekezdés o) pontját a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

 

 

 

 Sorozatunk korábbi része: https://perfekt.blog.hu/2021/06/25/a_szamviteli_torveny_2022_evi_valtozasai_i_resz

 

Szólj hozzá