2021. júl 07.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - III. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - III. rész

entrepreneur-working-with-bills_1098-20001_1.jpg

A saját tőke helyzetének rendezéséről a tulajdonosoknak kell dönteniük. Célszerű mérlegelni a lehetőségeket és kiválasztani azt, amely a társaság szempontjából a legjobb. A szóba jöhető lehetőségek a következők:

 • pótbefizetés,
 • ázsiós tőkeemelés,
 • értékhelyesbítés elszámolása,
 • jegyzett tőke leszállítása,
 • tulajdonosokkal szembeni kötelezettség elengedése,
 • osztalék elengedése,
 • pénzeszköz végleges átadása,
 • követelésapport,
 • átalakulás más gazdasági társasággá,
 • a társaság megszűnése.

 

Pótbefizetés

A tőkerendezés egyik lehetősége a pótbefizetés. A 2013. évi V. törvény 3:183. §-a tartalmazza a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan a pótbefizetés szabályait. Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető, vagyis a tulajdonos apportképes eszközt is átadhat. Ilyen eszköz lehet például a tárgyi eszköz, a készlet, az értékpapír, a követelés.

Az előzőekből következik, hogy amennyiben a társasági szerződés nem tartalmaz a pótbefizetésre lehetőséget, úgy mindenekelőtt a társasági szerződést kell módosítani. Csak ezt követően lehet a taggyűlésnek a pótbefizetésről határoznia.

A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

Fontos megemlíteni, hogy a 2013. évi V. törvény csak korlátolt felelősségű társaságoknál említeni a pótbefizetés intézményét, de e lehetőséget a többi társasági formánál nem tiltja, így az alkalmazható a részvénytársaságok esetében is.

A pótbefizetés elszámolásánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 38. § (1) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni, amely szerint: „ A lekötött tartalék a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magában.” Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a pótbefizetés elengedéséről a tulajdonosok dönthetnek. Ez esetben: „ A gazdasági társaságnál a lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegét az eredménytartalék javára kell átvezetni, amennyiben a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a pótbefizetésből származó követeléséről lemond, a lemondás időpontjával.” (2019. évi C. törvény 62. §-a szerint)

A pótbefizetés és visszafizetés elszámolása a veszteséges társaságnál:

 blogra.PNG

Számlaösszefüggések magyarázata:

 1. Ha a pótbefizetés pénzben történik, az elszámolás a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg
 2. Ha a pótbefizetés nem pénzben történik, az elszámolás a tulajdonosok által elfogadott piaci értéken, az eszköz átvételekor
 3. Kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
 4. A saját tőke helyzetének rendezését követően - a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg – a pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosoknak, ha az pénzben történik
 5. A saját tőke helyzetének rendezését követően – az eszköz átadásakor – a pótbefizetés visszafizetésének elszámolása piaci értéken
 6. Kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
 7. Az átadott eszközök könyv szerinti értékének elszámolása
 8. Az átadott eszköz piaci értékének elszámolása lekötött tartalék csökkenéseként

 

 nyari_banner2.jpg

 

 

 

 

Szólj hozzá