2023. már 07.

Mikrogazdálkodói beszámoló 4. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Mikrogazdálkodói beszámoló 4. rész

A számviteli törvény előírásaitól eltérően nem minősül felújításnak az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 200 ezer forintnál, akkor a 200 ezer forintot.

Karbantartásnak minősül az a tevékenység is, amely az előzőekben meghatározott értékhatár alapján nem minősül felújításnak, illetve nem minősül beruházásnak.

mikrogazdalkodoi_beszamolo_4_resz_dr_sztano_imre_20230224.jpg

Az időbeli elhatárolás elve sajátosan érvényesül a mikrogazdálkodónál. Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

 • az olyan járó kamatbevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra - illetve az ezt megelőző időszakokra - vonatkoznak (számolandók el bevételként), és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja,
 • az olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban - illetve az ezt megelőző időszakokban - kerültek költségként, ráfordításként elszámolásra. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
 • az olyan járó bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
 • az átvállalt kötelezettséget, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot. Az ez alatti összeget egyéb ráfordításként kell elszámolni a szerződés szerinti időszakban.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

 • az olyan fizetendő kamatráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot - illetve az ezt megelőző időszakokat - terhelik, és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja.
 • az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet illetnek, de a mérleggel lezárt időszakban - illetve az ezt megelőző időszakokban - kerültek bevételként elszámolásra. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
 • az olyan, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva merülnek fel. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
 • a halasztott bevételként elszámolt összeget, ha annak egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összege az 1 millió forintot meghaladja. Ez utóbbi esetben a számviteli törvény szabályait kell alkalmazni.

Mint már említettük a mikrogazdálkodói beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. Nincs külön kiegészítő melléklet, de a mérleghez kapcsolódóan meg kell adni a következő információkat:

 • a beszámolási időszak (azaz az üzleti év), mérlegkészítés időpontja,
 • a könyvviteli szolgáltatást végzőre (regisztrált könyvelő) vonatkozó adatokat, ha a mikrogazdálkodói beszámolót nem regisztrált könyvelő készítette (mert az árbevétele alapján e- 10 millió forint alatt - erre nem volt szükség), akkor ennek tényét,
 • a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekre vonatkozó információkat, ilyen ügylet hiányában ennek tényét,
 • a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök egy összegű értékcsökkenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha az kisebb, mint 200 ezer forint,
 • a készletekről év közben értékbeni nyilvántartást vezet, annak tényét, (vezet/nem vezet),
 • a betéti társaságra, közkereseti társaságra vagy egyéni cégre vonatkozóan alkalmazott szabályokat (terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, céltartalékképzés).

 

Szólj hozzá