2017. okt 11.

Kötbér beszámítás

írta: Dr. Kothencz Éva
Kötbér beszámítás

A közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozó késedelmesen teljesített.
Kérdésünk, hogy a késedelem miatti megrendelői kötbérigényünket
a végszámlába beszámíthatjuk-e?

 Kérdésük a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésével összefüggő problémát érint.

kozbesz_kesedelem.jpg

Mindenek előtt érdemes rögzíteni, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a közbeszerzési törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni [lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. § (8) bek.]

Ilyen, a Ptk.-tól eltérő szabályokat – ezek alapvetően a közbeszerzési szerződés közjogi jellegéből adódnak – a Kbt.-ben több helyen, a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezések körében, a Kbt. XX. fejezetében találunk. A Kbt. 135. §-a, „A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezések” cím alatt a (6) bekezdésben az alábbiakat rögzíti: „Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.”

Most vizsgáljuk meg, hogy a Ptk. hogyan rendelkezik a beszámítás kérdésében! A Ptk. 6:49. § (1) bekezdése az alábbi szabályt tartalmazza: „A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja.” Idézett előírás egy lényeges ponton eltérő a Kbt. beszámítással kapcsolatos rendelkezéseitől. Nevezetesen: a Kbt. szabályai alapján beszámításnak csak akkor van helye, ha a követelést a jogosult elismeri, azaz nem vitatja.

Kérdésükre visszatérve: a Kbt. szabályai alapján is helye van beszámításnak, azonban csak abban az esetben élhetnek vele, amennyiben a jogosult, jelen esetben a vállalkozó, nem vitatja a kötbér jogszerűségét. Másként szólva, ha a vállalkozó nem ért egyet a kötbérigényükkel, és úgy véli, hogy nem esett késedelembe (például jogosulti késedelem fennállása miatt), akkor a megrendelő nem számíthatja be a végszámla teljesítésébe a megítélése szerint fennálló kötbértartozást. A megfelelő eljárás ilyen esetben az, ha a végszámlát kiegyenlítik és megteszik a vitatott kötbértartozás érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket.

A Kbt. hivatkozott előírása valamennyi, közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésre irányadó, még abban az esetben is, ha a felek a szerződésben ettől eltérően rendelkeztek. Ennek oka a Kbt. kötelező jellegű előírásaiban keresendő. A Kbt. ugyanis kógens rendelkezéseket tartalmaz, amely szerint a szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben maga a törvény az eltérést kifejezetten megengedi.[2. § (7) bek.]

A kötbér beszámítása kérdésben pedig a Kbt. pedig az eltérés lehetőségét kifejezetten tiltja. A Kbt. 135. § (10) bekezdése szerint „a Kbt. 135. § (6) bekezdésében (…) meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapota meg,”

Hiába rögzíti tehát adott esetben a szerződés, hogy a megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani, a Kbt. kógens rendelkezései szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a megrendelő kötbérkövetelését elismerte.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis