2020. feb 12.

Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

 

Az Infotv[1]. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,) szerinti  digital-fingerprint_23-2147508411.jpgkülönleges adatnak minnősülő ún, biometrikus adat egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy az ujjlenyomat, tenyérlenyomat vagy más daktiloszkópiai adat, DNS-profil.

A technikai fejlődéssel párhuzamosan egyre több nagyvállalatnál felmerül a munkavállalók be-, kiléptetésének, mozgásának, tevékenységének, telefon- és számítógéphasználatának korszerű, biometrikus felismerő, azonosító rendszerekkel történő megvalósítása. Hasonló lehetőségeket kínál, és adatvédelmi szempontból is azonos megítélés alá esik a poligráfos „hazugságvizsgáló” eszközök használata a munkahelyen.

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
  2. b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
  3. c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
  4. d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

A (2) bekezdés szerint különleges adat, így a biometrikus adat

  1. a) az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározottak szerint, vagy
  2. b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

 

Az adatvédelmi hatóság NAIH/2019/1074 tájékoztatásában[2] megállapította, hogy a biometrikus adatok kezelésének előzőekben írt feltételei a munkahelyeken általánosságban nem állnak fenn különös tekintettel arra, hogy a munkaviszony lényegéből adódóan fennálló erős függelmi viszonyok a munkáltató és a munkavállaló között a munkavállaló befolyásolásmentes hozzájárulása, mint az adatkezelés jogcíme, rendszerint nem állapítható meg.

„Általánosságban a munkahelyi adatkezelések, így a munkavállalók biometrikus adatai esetében a joggyakorlat nem változik a tekintetben 2018. május 25-öt követően sem, hogy erős függelmi viszonyokban a hozzájárulás jogcím főszabály szerint nem alkalmazható a személyes adatok kezelésére. Ezt erősítik meg a GDPR rendelkezései és az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 259. számú iránymutatása, amely a Hatóság honlapján is elérhető magyarul4. Ebből fakadóan az érintett hozzájárulása tipikusan nem képezheti az adatkezelés érvényes jogalapját erős függelmi jogviszonyokban. Ugyanezen okból a munkaszerződésbe vagy kollektív szerződésbe foglalt biometrikus adatszolgáltatási kötelezettség sem jogszerű, és egyébként ez az adatkezelés a munkaszerződés teljesítéséhez nem is feltétlenül szükséges. Egyes kivételes esetekben azonban, ha a hozzájárulás szabadon és következményektől mentesen megtagadható, továbbá ha a hozzájárulás nem a munkaviszony fenntartásának feltétele, akkor az adatkezelés jogalapjául az érintett hozzájárulása is szolgálhat. Ha a hozzájárulás nélkül az érintett munkaviszonya megszűnik vagy terhesebbé válik, valamely előnytől elesik, vagy egyéb hátrányt szenved el, akkor a hozzájárulás érvénytelen az akaratképzés szabadságának hiánya miatt. Ha a fenti kivételes feltételek nem állnak fenn, akkor a GDPR 6. cikkének egyéb jogalapjai, elsősorban az (1) bekezdés f) pont5 szerinti jogalap jöhet szóba a munkahelyen történő biometrikus adatkezelésre, a körülményektől függően. Mindenképp fontos szempont, hogy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges-e az adatkezelés, továbbá az adatkezelés arányossága fennáll-e, amit a munkáltatónak kell megfelelően bizonyítania és dokumentálnia egy érdekmérlegelési tesztben. Az érdekmérlegelés alapján csak akkor alkalmazható a jogos érdek jogalap az adatkezelésre, ha az érintettek jogai és szabadságai az adott esetben nem élveznek elsőbbséget, és ennek világos és valós oka megfelelően bemutatásra és dokumentálásra kerül. Az arányosság elvének egyik központi kérdése, hogy van-e alternatívája a biometrikus rendszer alkalmazásának. Az adatkezelő minden esetben köteles ellenőrizni, hogy egyes alternatív intézkedések lehetnének-e a kitűzött célra tekintettel ugyanolyan hatékonyak, de kisebb beavatkozással járók, és köteles ezeket az alternatívákat választani.

A fentiek alapján megállapítható, hogy általánosságban a biometrikus rendszerek alkalmazása nem elengedhetetlen és nem a legkíméletesebb eszköz a munkavállalók ellenőrzésénél. A biometrikus adatok, mint különleges adatok kezelése esetén további jogszerűségi feltételeket ír elő a GDPR 9. cikke. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése a GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján főszabály szerint még a GDPR 6. cikk szerinti feltételek fennállása mellett is tilos. Különleges személyes adatoknál, mint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének valamely feltétele is meg kell, hogy valósuljon az általános jogalapon felül.”

 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

[2] https://www.naih.hu/files/2019-12-19-kozlemeny-munkaltatoi-ellenorzesekkel-osszefuggo-adatkezelesekrol.pdf

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis