2020. nov 13.

Bértámogatás a veszélyeztetett ágazatok számára II.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Bértámogatás a veszélyeztetett ágazatok számára II.

November 12-én publikált cikkünkben az egyes ágazatokra vonatkozó mentességeket, egyéb rendelkezéseket tekintettük át.

A kihirdetett kormányrendeletben (485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről”) azonban jogalkotó intézkedik az egyes különösen nehéz helyzetbe került ágazatok számára bértámogatásokról is, melynek részleteit az alábbi cikkünkben közöljük.
business-men-sitting-lawyers-s-desk-people-signing-important-documents_1157-40457.jpg

Először is nézzük a legfontosabb tennivalókat!

A kérelem már elérhető, november 11-től december 11-ig nyújtható be, a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. Ezt követően a kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt a támogatásról, fontos tudni, hogy a támogatást csak akkor kapja meg a foglalkoztató, ha az érintett munkavállaló jogviszonya 2020. november 30. napján fennáll. Ez vissza nem térítendő támogatás.

A kérelem letölthető a https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program oldalról, de a linkre kattintva innen is elérhető.

A támogatás a 2020. november havi bruttó bér alapján kerül megállapításra.

A kérelemhez mindenképp szükséges csatolni az alábbiakat:

 • Érintett munkavállalók munkaszerződését (azon munkavállalókét, akiket a munkáltató a kérelemben megjelölt)
 • NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez
 • Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
 • Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.
 • NAV által kiadott köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható, ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kérelem pozitív elbírálását követően az alábbiakat szükséges a folyósító szervnek benyújtani:

 1. I. Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő/bérelszámoló lap
 2. II. A bér kifizetést igazoló bizonylatok:
  1. a. – átutalás esetében: terhelést igazoló bankszámlakivonat
  2. b. – készpénzes kifizetés esetében: a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel
 3. III. A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív).

A támogatás mértéke munkavállalónként a november hónapra munkaviszony alapján, munkabér jogcímen kifizetett bruttó munkabére 50%-nak megfelelő összeg. Tehát a tagi jogviszonyban lévőkre, vagy egyéb más jogviszonyra nem terjed ki, kizárólag a munkajogviszonyban foglalkoztatottak esetében jöhet szóba a támogatás.

A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett bér és munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra.

A támogatás mértéke munkavállalónként – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározottak szerint – nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.

 

A támogatás a  tényleges főtevékenységként

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

végző vállalkozásokra vonatkozik, azzal a kikötéssel, hogy tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a munkaadónak a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálybalépését megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább az összes bevételének 30 %-a származott.

A kérelmet az https://epapir.gov.hu/ oldalon kell benyújtani, az alábbiak szerint:

Témacsoport:             Kormányhivatali ügyek

Ügytípus:                    Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett:                      Illetékes kormányhivatal foglalkoztatási főosztály

Tárgy:                          Bérköltség támogatás

Mindenképp fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a támogatás odaítélése esetében a kapott támogatás a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással összhangban de minimis támogatásnak minősül.

(Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis