2021. már 24.

Új jogszabályok a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságról

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Új jogszabályok a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságról

A Magyar Közlöny 2021. március 10-i számában új kormányrendeletek[1] jelentek meg a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény[2] (Fftv.) végrehajtásával összefüggésben.

close-up-business-man-checking-clipboard_23-2148479569.jpg

Mit ellenőriz a hatóság?

A foglalkoztatásfelügyeleti hatóság ellenőrzi a többek között

  • a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat, szerződés alakszerűségére és kötelező elemeire,
  • a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára,
  • a munkáltató Mt.) 297. §-a szerinti írásbeli tájékoztatási kötelezettségére,
  • a jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre,
  • a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön rendelkezésekre
  • a munka- és pihenőidőre,
  • az ellenérték megfizetésére,
  • a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az elszámolás megtörténtére, valamint
  • a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére

vonatkozó szabályok foglalkoztató által történő megtartását.

A hatóság a fiatal foglalkoztatott vonatkozásában a jogszabályban előírt minimumkövetelmények megtartását, a harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában a foglalkoztatás engedélyhez kötöttségét akkor is ellenőrzi, ha a munkavégzés

- a Polgári Törvénykönyvben szabályozott vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján, valamint közkereseti társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság tagjaként nyújtott személyes közreműködés,

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben szabályozott közérdekű önkéntes tevékenység,

- a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére vállalkozási szerződés, megbízási szerződés vagy külső szolgáltatásra irányuló megállapodás alapján teljesített személyes közreműködés,

- önfoglalkoztatás

keretében történik.

Jogviszonyok átminősítése

A hatóság jogosult a foglalkoztató és a foglalkoztatott közötti, valamint a foglalkoztatottnak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony és a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére.

A jogviszony munkaviszonnyá minősítése során hatóság figyelembe veszi, hogy a szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a foglalkoztatott jogos érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására vagy csorbítására, és a szerződést a felek egyező akarata sem vonhatja ki a munkajog szabályai alól, ha a jogviszonyt létrehozó szerződés tartalma szerint munkaszerződésnek felel meg.

A jogviszonnyal (szerződéssel) kapcsolatban a foglalkoztatónak kell bizonyítania az ellenérték hiányát, valamint azt, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul.

 

Foglalkoztatási vélelem

A hatóság a tényleges foglalkoztató azonosíthatatlansága esetén jogosult - ellenkező bizonyításig - a foglalkoztató személyének vélelem alapján történő megállapítására, amely szerint a foglalkoztató - a következő sorrend szerint - az,

a) aki a munkahelyen tevékenységet folytató felek közötti szerződésben (megállapodásban) foglaltak szerint a tevékenység összehangolásáért felelős,

b) aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja,

c) akinek a területén a munkavégzés folyik.

A hatóság a vélelem alapján jogosult az ellenőrzött munkavállaló és a foglalkoztató közötti jogviszony létrejöttének megállapítására is.

Az eljárás során a vélelem megdönthető.

 

Támogatásért vállalt kötelezettségek ellenőrzése

A hatóság végzi továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatás tekintetében a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését is.

 

Szankciók

Az Fftv. 9. §-a szerint a hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

a) további foglalkoztatás megtiltása,

b) munkaügyi bírság kiszabása (a 115-ös kormányrendelet szerinti tételes, illetve mérlegeléstől függő összegben);

c) kötelezés a jogszabálysértés megszüntetésére;

d) a jogszabálysértés tényének megállapítása

Ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását az általános teljes napi munkaidő figyelembevételével - a szabályszegés megkezdésétől visszamenőleg számított harmincadik naptól megállapítja kivéve, ha a hatósági eljárás során megállapítható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás a harminc napot meghaladta). A hatóság kötelezi továbbá a foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei

Az Áht. többek között az állami költségvetési támogatásokra vonatkozó jogosultság feltételeként határozza meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét. A követelmény feltételeit negatív oldalról a 115/2021-es kormányrendelet határozza meg. Ezek szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

a) az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

ba) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,

bb) a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,

bc) a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése vagy

c) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges - közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált - és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

d) akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges - közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált - és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

A 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet és a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a foglalkoztatásügyért felelős miniszter (jelenleg: ITM), valamint a kormányhivatalok megfelelő szervezeti egységei.

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100115.KOR&txtreferer=00000001.txt

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100116.KOR&txtreferer=00000001.txt

 

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000135.tv

 

0413_banner.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis