2021. jún 25.

A számviteli törvény 2022. évi változásai - I. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli törvény 2022. évi változásai - I. rész

pexels-photo-5882684.jpeg

Az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. (2021. évi LXIX. törvény) A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 106. számában. A törvény X. fejezete tartalmazza a számvitelt és könyvvizsgálatot érintő változásokat. A következőkben áttekintjük a számviteli törvény módosításait:

2000. évi C. törvény

                                                      A módosítás

25.§

(7)  bekezdés a)  pontjában hatályát veszti:

„Szellemi termékek közé sorolandók:

a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név)”

25.§

(7) bekezdés c) pontja módosul:

„Szellemi termékek közé sorolandók:

c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak  „javak (különösen: know-how)” s, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.”

32.§

Kiegészül (9) bekezdéssel:

„(9) Amennyiben a 3. § (4) bekezdés 11. pontja szerinti szerződés(ek) tárgya terméknek azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására irányul, a  vállalkozó dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a  (8)  bekezdés előírását. Ez  esetben a  szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódó egyéb előírásokat sem alkalmazza.”

33.§

(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni – a 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja, valamint a  rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77.  § (4)  bekezdés b) pontja szerinti – jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az  egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a  vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a  támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a  támogatást meg fogja kapni. Az  aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.”

44.§

Kiegészül (8) bekezdéssel:

„(8) Amennyiben a 3. § (4) bekezdés 11. pontja szerinti szerződés(ek) tárgya terméknek azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására irányul, a  vállalkozó dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a (7) bekezdés előírását. Ebben az esetben a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódó egyéb előírásokat sem alkalmazza.”

47.§

(2)  bekezdés e)  pontja és a (9) bekezdés módosul módosul:

„A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi - az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően - az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó

e) a vásárolt vételi opció díja [a 61. § a 47.  § (12)  bekezdésében, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével].”

„(9) A bekerülési (beszerzési) érték részét képező - az (1)-(2) és a (4)-(8) bekezdésben felsorolt - tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig „a felmerülésig, a gazdasági esemény megtörténtéig (üzembe helyezésig, készletre vételig)” a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Amennyiben a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni.”

47.§

(3) bekezdésében hatályát veszti:

„(3) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.”

50.§

(6) bekezdése módosul:

(6) A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz - a lízingbe adó, illetve az eladó által kiállított helyesbítő számlában számviteli bizonylatban rögzített - piaci értékét, legfeljebb az eredeti eladási árát kell figyelembe venni.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis