2022. sze 14.

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése - I. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése - I. rész

A 2013. évi V. törvény 3:48 § (1) bekezdése szerint: „A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

 • határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 • megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 • a tagok vagy alapítók legalább háromnegyedes szótöbbséggel kimondják megszűnését; vagy
 • az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.”

pexels-photo-7654591.jpeg

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

A jogutód nélküli megszűnés esetei a következők:

 • felszámolás,
 • végelszámolás és
 • kényszertörlés.

 

Az 1991. évi XLIX. törvény 1.§ (3) bekezdése szerint: „ A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.” A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén

 • hivatalból (ha egyezség nélkül zárul a csődeljárás),
 • az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy
 • a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte,
 • a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre) folytatható le.

Az adós fizetésképtelensége esetén tehát az adós, a hitelező és a végelszámoló terjeszthet elő felszámolási kérelmet. A törvény meghatározza a felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételeit is. Ezek a következők:

 • Nem kezdeményezhető az adós felszámolása olyan hitelezői követelés miatt, amelyet a csődeljárásban a hitelező határidőben nem jelentett be. /10.§ (2)/
 • Csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 200 000 forintot.
 • Csak akkor lehet a követeléseket vitatni, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét. Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig írásban van helye.
 • Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemhez - ha ez rendelkezésre áll - csatolni kell az adós utoljára közzétett éves (egyszerűsített éves) beszámolóját, valamint a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. 
 • A fizetési felszólításban meg kell jelölni az adós tartozásának jogcímét, összegét és a teljesítési határidőt, továbbá meg kell határozni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését. 

 

A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. Ellenkező esetben az eljárást soron kívül meg kell szüntetni. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolást elrendelő végzés ellen külön fellebbezésnek van helye; felülvizsgálatnak nincs helye. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja (28. §).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá